Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ogólnokrajowa polityka w zakresie edukacji informacyjnej obywateli Irlandii

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , ,

2 komentarze

W związku z potrzebą przygotowania wszystkich obywateli Irlandii do korzystania z informacji i usług elektronicznych, przestają wystarczać działania podejmowane przez poszczególne resorty w zakresie edukacji informacyjnej (ang. information literacy – IL) i konieczne staje się ustalenie strategii narodowej w tej dziedzinie. W artykule omówiono związane z tym wyzwania oraz ustalenia z raportu Grupy Roboczej ds. Edukacji Informacyjnej (WGIL) i jej rolę w opracowaniu spójnej ogólnokrajowej polityki na rzecz informacyjnej edukacji.

W szczególności przedstawiono:

1) przegląd literatury przedmiotu dot. IL; 2) stan edukacji informacyjnej obywateli w Irlandii; 3) związane z tym problemy. Zaliczono do nich m.in.: brak tradycji i doświadczeń w zakresie współpracy międzyresortowej, który utrudnia osiągnięcie konsensusu w kwestii IL, duże różnice w podejściu do zagadnień IL między poszczególnymi resortami (finanse, technologia, priorytety), wielokulturowość i wielonarodowość społeczeństwa zamieszkującego Irlandię, niedofinansowanie niższych poziomów edukacji, a zwłaszcza bibliotek szkolnych, opór ze strony szkół i niektórych uczelni (przeładowane programy nauczania, brak kadry nauczającej, kryzys finansowy), niedocenianie przez władze gospodarczego i politycznego znaczenia IL, problemy terminologiczne i językowe; 4) cele i działalność Grupy Roboczej ds. Edukacji Informacyjnej (WGIL). Zespół ten został powołany w 2006 r. przez Stowarzyszenie Biblioteczne Irlandii (LAI) w celu ustalenia przyszłej polityki narodowej wobec IL. Składa on się z przedstawicieli bibliotek 5 resortów (bibliotek akademickich, szkolnych, publicznych, dziedzinowych i medycznych); 5) omówienie raportu WGIL pt. „Przegląd działalności WGIL za lata 2006-2008 i wstępne zalecenia na przyszłość”, podsumowującego dwuletnią działalność tej organizacji. Raport m.in. zawiera studium przypadków tzn. prezentuje najciekawsze inicjatywy realizowane w różnych resortach w Irlandii oraz za granicą, przegląd danych statystycznych (do ich analizy wykorzystano oprogramowanie SurveyMonkey), opis problemów związanych z promowaniem IL (nieodpowiednie zasoby, brak fachowego personelu, braki w infrastrukturze i finansowaniu, niezrozumienie ze strony decydentów); 6) zalecenia końcowe zawarte w raporcie WGIL. Zaliczono do nich między innymi: dalsze prace pod kierunkiem LAI i biblioteki narodowej nad ustaleniem jednolitej polityki krajowej w zakresie IL, formalne przyjęcie definicji IL zatwierdzonej przez CILIP i rekomendowane w australijskich standardach ANZIL, lepszą koordynację działań bibliotek należących do różnych resortów, promowanie IL na poziomie lokalnym, departamentów i kraju oraz włączenie przygotowania informacyjnego do wszystkich poziomów kształcenia, szkolenie bibliotekarzy i nauczycieli, stworzenie mechanizmów wzorowanych na rozwiązaniach przyjętych w Szkocji i Walii, umożliwiających realizację narodowego programu IL oraz rozszerzenie zakresu badań nad IL (konferencje, publikacje, projekty).

2 komentarzy

 1. Zuza Wiorogórska 09-10-2012 08:15

  Szanownej Autorce powyższego tekstu chciałabym zwrócić uwagę, iż termin 'information literacy’ w żadnym wypadku nie odpowiada 'przysposobieniu informacyjnemu’. Używaną powszechnie w Polsce nazwą jest 'edukacja informacyjna’, można także mówić o 'kompetencjach informacyjnych’ lub pozostawiać w tekście termin angielski. Używanie terminu 'przysposobienie informacyjne’ w tekście opublikowanym dopiero co dziwi z uwagi na dużą popularyzację w ostatnim czasie prac Komisji SBP ds. Edukacji Informacyjnej i organizowanej w terminie 4-5 października dużej konferencji na ten temat skierowanej do przedstawicieli wszystkich środowisk bibliotecznych i medialnych. Na szczęście tekst publikowany w Internecie można zawsze udoskonalić, na co szczerze liczę.
  Pozdrawiam,
  Zuza Wiorogórska – BUW
  Sekretarz KEI SBP
  Członkini Standing Committee Sekcji Information Literacy IFLA

 2. Małgorzata Waleszko 15-10-2012 14:08

  Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie tematem i oferowane sugestie. Jednocześnie chciałabym zwrócić Szanownej Pani uwagę, że wbrew temu, co Pani pisze, sprawa tłumaczenia terminu „information literacy” nie jest aż tak jednoznaczna i powszechnie aprobowana – przez wiele lat używano wszak w Polsce równolegle pojęć „alfabetyzacja informacyjna”, czy właśnie „przysposobienie informacyjne” – na zasadzie analogii do powszechnie używanego pojęcia „przysposobienie biblioteczne”; ten ostatni termin, mimo że może niezbyt elegancki, jest więc dla środowiska bibliotecznego doskonale zrozumiały. Sugerowane przez Panią alternatywne tłumaczenie, czyli „kompetencje informacyjne”, w odniesieniu do referowanego tekstu nie jest zbyt poprawne, gdyż chodzi o uczenie, czy też kształtowanie kompetencji informacyjnych, a nie umiejętności jako takie. Dodam też, że nieuwzględnienie przez autorkę wysiłków popularyzatorskich organizatorów konferencji na temat edukacji informacyjnej z 4-5 października może dziwić znacznie mniej, jeśli się uwzględni, że jej opracowanie powstało parę tygodni przed tym terminem, a zostało opublikowane na blogu Babin 2.0 dnia 1 października. Przyjęłyśmy jednak do wiadomości Pani uwagi i, zgodnie z nimi, wprowadziłam do tekstu stosowne poprawki, co mam nadzieję przyjmie Pani z zadowoleniem.

  Pozdrawiam
  Małgorzata Waleszko