Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki narodowe na forum międzynarodowym: raport z badania

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki narodowe na forum międzynarodowym: raport z badania została wyłączona

W prezentowanym raporcie zreferowano wyniki 1 części projektu zrealizowanego przez autorów dla powołanej w 2008 r. grupy zadaniowej IFLA NOIR SIG (National Organizations and International Relations Special Interest Group), mającego na celu analizę charakteru i zakresu międzynarodowych działań, w których uczestniczą biblioteki narodowe. W opracowanym na potrzeby tego badania sondażu online wzięły udział biblioteki z 5 regionów UNESCO (Afryka, Państwa Arabskie, Azja/Pacyfik, Europa/Ameryka Północna i Ameryka Łacińska/Karaiby).

Kwestionariusz przeprowadzony w 2010 r. przy wykorzystaniu oprogramowania Qualtrics dotyczył trzech głównych obszarów działalności bibliotek narodowych na forum międzynarodowym: stosunków międzynarodowych i współpracy (w zakresie zarządzania zbiorami i ich kształtowania, usług bibliograficznych i zapewniania dostępu do dokumentów i informacji), uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach i odpowiedzialności za utrzymywanie międzynarodowych relacji; część pytań dotyczyła także posiadanych na tego typu działalność zasobów (personel i budżet) i charakterystyki badanych BN oraz własnych komentarzy respondentów. Ankietę wysłano na adresy mailowe 168 instytucji figurujących na liście CDNL (Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych); otrzymano 55 ważnych odpowiedzi (32,7%), w tym najwięcej (76%) od BN z krajów Europy i Ameryki Północnej.

Wśród najczęściej podejmowanych działań o charakterze ogólnym badani wymieniali przyjmowanie wizyt zagranicznych bibliotekarzy (94%) i ważnych osobistości z innych krajów (90%) oraz wysyłanie personelu na wizyty w bibliotekach innych państw (87%). Jeśli chodzi o zarządzanie zbiorami, większość BN współpracuje z innymi instytucjami tego typu w zakresie wymiany publikacji (79%), przy projektach digitalizacyjnych (67%) i konserwatorskich (zabezpieczenie książek, materiałów analogowych) – 51% i oraz związanych z cyfrową ochroną (45%). Współpraca związana z usługami bibliograficznymi dotyczy najczęściej standardów katalogowania i metadanych (92%), schematów klasyfikacyjnych i tezaurusów (68%) i kartotek wzorcowych (43%); z udostępnianiem dokumentów i informacji – wypożyczeń międzybibliotecznych i dostarczania kopii dokumentów (93%) oraz cyfrowej informacji naukowej (52%).

Najpopularniejsze międzynarodowe organizacje, w których działają BN to IFLA i CDNL (po 91%), 3/4 badanych należy też do stowarzyszeń regionalnych (CENL, LIBER i in.), a połowa – zrzeszeń zajmujących się określonymi typami materiałów bibliotecznych. Najczęstsze formy aktywności ich członków to udział w konferencjach (96%), działania związane z utrzymaniem członkostwa (79%), zasiadanie  w komitetach, radach, grupach roboczych itp. (70%) i uczestniczenie w projektach specjalnych (70%). Odpowiedzialność za kontakty i międzynarodowe spoczywa zazwyczaj na dyrektorach BN (82%) lub ich zastępcach / wyższej kadrze kierowniczej (53%) oraz pracownikach zaangażowanych w związane z tym projekty (51%).

Uzyskane odpowiedzi wskazują na rozszerzenie zakresu działań BN poza tradycyjne sfery i podejmowanie nowych wyzwań i działań, związanych m.in. z cyfrową ochroną, digitalizacją, archiwizacją sieci i cyfrowymi usługami informacji naukowej i wypierających powoli popularne kiedyś sfery współpracy (mikrofilmowanie, wypożyczenia międzybiblioteczne i in.). Dowodzą również aktywnego zaangażowania BN w prace międzynarodowych organizacji, przy czym, jak można się domyśleć,  skala partycypacji zależy od wielkości danej instytucji i budżetu, jakim dysponuje. Na podstawie zebranych wyników NOIR SIG ma opracować program działań mający na celu wspieranie i promowanie międzynarodowej działalności BN i narodowych stowarzyszeń bibliotecznych.

Komentarze wyłączone.