Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bieżąca i retrospektywna bibliografia narodowa w Federacji Rosyjskiej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Bieżąca i retrospektywna bibliografia narodowa w Federacji Rosyjskiej została wyłączona

Krótko scharakteryzowano rosyjski model bieżącej bibliografii narodowej (bbn) oraz omówiono dwa programy rozwoju bibliografii retrospektywnej zatwierdzone w Rosyjskiej Federacji. Ze względu na federacyjny charakter państwa opracowanie bibliografii narodowej odbywa się na poziomie federalnym i republik wchodzących w skład Rosyjskiej Federacji. Na poziomie całego kraju bbn tworzona jest przez Rosyjską Izbę Książki (RIK) na podstawie egzemplarza obowiązkowego (eo) publikacji.

Składają się na nią zeszyty latopisów, a także „Bibliografia rosyjskiej bibliografii”, rocznik „Książki Rosyjskiej Federacji” oraz elektroniczna baza danych bbn. Od 2005 r. baza danych jest dostępna publicznie w Internecie ze strony RIK, z tym, że informacje o publikacjach z bieżącego roku są udostępniane odpłatnie. Trwają dyskusje nad możliwością rezygnacji z drukowanej wersji bibliografii narodowej. Do bbn zaliczono też niestandardowe publikacje rejestrowane na poziomie federalnym, takie jak dokumenty prawne i urzędowe, wydawnictwa elektroniczne, patenty, normy i dysertacje. Bibliografie narodowe republik opracowywane są na ogół przez lokalne biblioteki narodowe. Rejestruje się w nich przede wszystkim piśmiennictwo w danym języku narodowym oraz dotyczące obszaru danej republiki. Po upadku Związku Radzieckiego system rejestracji bibliograficznej na tym poziomie uległ znacznemu pogorszeniu, ale w pierwszej dekadzie XXI wieku w istotnym stopniu go odbudowano.

Obecnie dokumenty ukazujące się bieżąco  rejestrowane są praktycznie we wszystkich republikach, a w 19 publikowane są latopisy druków, większość bibliotek narodowych prowadzi też dostępne publicznie katalogi online. W artykule krótko scharakteryzowano stan bbn w poszczególnych republikach. Dużo miejsca poświęcono omówieniu sytuacji w zakresie bibliografii retrospektywnej na poziomie federalnym i republik. Skupiono się na przedstawieniu dwóch projektów: 1) „Programu rozwoju retrospektywnej bibliografii narodowej Rosyjskiej Federacji do roku 2010”; 2) jego kontynuacji – „Programu rozwoju retrospektywnej bibliografii narodowej do roku 2020”. Ad 1). Do opracowanego pod koniec XX wieku programu postanowiono włączyć 37 federalnych i 58 regionalnych projektów cząstkowych. W jego ramach opublikowano dotąd 21 bibliografii retrospektywnych rejestrujących lokalne publikacje w republikach lub publikacje w językach narodowych, z czego 10 udostępniono publicznie w Internecie. W artykule wymieniono najważniejsze publikacje. Z wynikami realizacji programu można zapoznać się na stronie Rosyjskiego Stowarzyszenia Bibliotecznego (RBA). Ad 2). Mimo sukcesu poprzedniego programu, wiele projektów ogólnorosyjskich i republikańskich nie zdołano zakończyć, ledwo je rozpoczęto lub pozostały w planach, dlatego w 2010 roku podjęto decyzję o kontynuacji programu do 2020 roku. W artykule wyszczególniono nieukończone projekty (federalne i republikańskie), które będą kontynuowane w ramach nowego programu, często przy współudziale nowych bibliotek. Przewiduje się, że w 10 republikach będą zrealizowane 23 projekty. W zakończeniu stwierdzono, że brak funduszy na nowe technologie może spowolnić realizację programu.

Komentarze wyłączone.