Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Droga dwukierunkowa: budowa narracji rekrutacyjnej w programach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Droga dwukierunkowa: budowa narracji rekrutacyjnej w programach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej została wyłączona

Celem przeprowadzonego przez autorów badania było sprawdzenie atrakcyjności studiów z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) dla studentów o różnym zapleczu kulturowym i lingwistycznym oraz sposobu postrzegania przez nich BIN jako dyscypliny naukowej. Interesowało ich również określenie czynników wpływających na procesy decyzyjne związane z wyborem kierunku studiów, a zwłaszcza konkretnych programów BIN, oraz ścieżki kariery zawodowej. Uzyskane wyniki  wykorzystano następnie  jako podstawę rozwoju odpowiedniej narracji rekrutacyjnej i stworzenia rekomendacji dla bardziej skutecznych strategii marketingu i naboru kandydatów.

Autorzy mieli również nadzieję na ustalenie unikalnych i wyjątkowych cech BIN, mogących zachęcać lub zniechęcać osoby pochodzące z różnych środowisk do wyboru tej dziedziny, a także sposobów poprawy jakości doświadczeń związanych ze studiowaniem BIN na kierunkach magisterskich i wyższych. Materiał do analizy zebrano przeprowadzając ankiety online z absolwentami oraz osobami uczącymi się na 57 podyplomowych programach BIN akredytowanych przez American Libraries Association (ALA), prowadzonych na uczelniach ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kwestionariusze składały się z różnego typu pytań (wielokrotnego wyboru, otwartych, dychotomicznych), co pozwoliło na zgromadzenie dużej liczby zarówno ilościowych, jak i jakościowych danych. Do próby badawczej rekrutowano uczestników z dwóch grup. W pierwszej znaleźli się imigranci przybyli do Stanów Zjednoczonych i Kanady, należący do różnych mniejszości etnicznych, mówiący innymi językami poza angielskim i francuskim, i posiadający wykształcenie na poziomie średnim lub licencjackim, zdobyte poza terytorium Ameryki Północnej, a także przedstawiciele rdzennej ludności, urodzeni w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, bądź też przybyli do tych krajów przed ukończeniem 15 roku życia. W drugiej miały znaleźć się osoby, które rozważały wybór BIN jako kierunku studiów, lecz z różnych względów zdecydowały się na inne programy i ścieżkę zawodową. Z uwagi na problemy z dotarciem do wystarczającej liczby kandydatów, w tekście zreferowano tylko wyniki pierwszego sondażu (118 pełnych odpowiedzi z 28 (49%) szkół BIN, w tym 11 prowadzonych w ramach iSchools i 17 – innego typu wydziałów BIN.

Okazało się, że większość badanych wybrała tradycyjne specjalizacje z zakresu BIN i archiwistyki (w tym zarządzania rekordami) i planowała znalezienie zatrudnienia w kraju studiowania, a nie pochodzenia, w tym 55% – w zawodach związanych bezpośrednio z wybraną dziedziną, pozostali – rozważali również inne branże (agencje rządowe, sektor kultury, przemysł wydawniczy i rozrywkowy, organizacje badawcze, zarządzanie wiedzą i transfer wiedzy, analityka dla biznesu, polityka, instytucje edukacyjne), a informacje o danym kierunku czerpali głównie z Internetu i od znajomych i rodziny. Wśród powodów wyboru danego programu wymieniano najczęściej reputację uczelni i jej wykładowców, lokalizację, czynniki ekonomiczne (wysokość czesnego, stypendia, pomoc finansowa) oraz dostępność różnych opcji edukacyjnych (programy zdalne, zaoczne itp.), wśród czynników zachęcających do studiowania BIN – możliwość pracy z ludźmi, artefaktami kultury, zasobami i systemami informacyjnymi, nowymi technologiami i danymi; przy czym ponad 60% uczestników nie oparło swojej decyzji na żadnych wcześniejszych porównaniach czy kwerendach i nie miało wiedzy nt. faktycznej zawartości programowej studiów i dalszych opcji zawodowych, a część wybrała BIN jako kierunek podyplomowy po doświadczeniach z pracą w bibliotekach i muzeach.

Ustalono, że rodzimy język i środowisko respondentów nie mają większego wpływu na postrzeganą atrakcyjność zawodu, i że badani, niezależnie od pochodzenia, korzystają przy podejmowaniu decyzji o miejscu i programie studiów z podobnych źródeł informacji, Okazało się też, że mają oni jedynie powierzchowną wiedzę na temat bieżących trendów badawczych i niezbyt dobrze zdają sobie sprawę ze zróżnicowania zawodów związanych z BIN i możliwości wykorzystania zdobywanych kwalifikacji. Zauważono również istotne rozbieżności w sposobie rozumienia celów edukacji BIN przez studentów, kadrę naukową i praktyków zawodu oraz brak osobistych relacji i więzi interpersonalnych między studentami i wykładowcami. Wskazano w związku z tym na konieczność uświadamiania złożoności edukacji z zakresu BIN i praktyki zawodowej oraz różnorodności związanych z nimi opcji, a także budowy odpowiednich relacji ze studentami. We wnioskach, autorzy podkreślili znaczenie budowy programowej narracji do celów rekrutacji, a w dalszej perspektywie – retencji wykwalifikowanych pracowników, zaznaczyli też, że przy jej tworzeniu warto korzystać nie tylko z możliwości zapewnianych przez Internet i doświadczenia osób, które odniosły sukces w zawodzie. Warto również upewnić się, że wykładowcy znają środowisko, z którego wywodzą się studenci, że ci ostatni zdają sobie sprawę z realiów i wymagań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym środowisku akademickim, a promocyjny przekaz wiąże pragmatyczne cele edukacyjne z szerszymi zastosowaniami społecznymi.

Komentarze wyłączone.