Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Kultura informacyjna w instytucjach szkolnictwa wyższego: przypadek Estonii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Kultura informacyjna w instytucjach szkolnictwa wyższego: przypadek Estonii została wyłączona

Kultura informacyjna (KI) określa sposób przekazywania informacji w organizacji oraz sposób kształtowania postaw, zachowań, norm i wartości odnoszących się do rozwoju, wymiany i wykorzystania zasobów informacyjnych. Może też stymulować tworzenie się wiedzy i uczenie się w organizacjach, i tworzy społeczny kontekst dla używania i wymiany informacji w tym środowisku. Ponieważ profil KI w organizacji może mieć wpływ na osiągane przez nią wyniki, autorzy postanowili przeanalizować różne jej typy w estońskich instytucjach akademickich. Interesowało ich zwłaszcza określenie relacji między tym konstruktem a praktykami informacyjnymi i efektywnością organizacyjną na poziomie indywidualnym, w kategoriach satysfakcji z pracy, opinii o kierownictwie i jego stylu zarządzania oraz oceny własnej wydajności pracowników.

W pierwszej części artykułu omówiono wyniki przeglądu piśmiennictwa poświęconego KI oraz powiązanym pojęciom: wykorzystaniu informacji, zarządzaniu informacją i rozwojowi organizacji, oraz ramy konceptualne badania. W kolejnych – jego część empiryczną, czyli przyjęte techniki badawcze, procedury pomiaru i analizy oraz specyfikę próby, a następnie – interpretację uzyskanych rezultatów. Przy gromadzeniu danych do analizy posłużono się najpierw częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami z kadrą kierowniczą średniego szczebla z estońskich szkół wyższych. Po przetestowaniu przy ich pomocy możliwości zastosowania przyjętych wymiarów KI, przeprowadzono pilotażowy sondaż online opracowany na platformie Limesurvey i skierowany do pracowników naukowych dwóch publicznych uniwersytetów (32 respondentów), sprawdzający dobór i sposób sformułowania pytań. W głównej części badania, w zmodyfikowanej ankiecie, wzięło udział 160 profesorów i wykładowców z 12 instytucji (trzy uniwersytety publiczne i jeden prywatny oraz sześć państwowych i dwie prywatne, zawodowe szkoły wyższe). Zebrane dane analizowano przy pomocy analizy czynnikowej i wielowymiarowej(oprogramowanie SPSS, wersja 15).

W badaniu brano pod uwagę 6 elementów składowych KI zidentyfikowanych we wcześniejszych badaniach. W ankietowanych instytucjach ustalono 3 typy KI charakteryzowane przez ich dominujące komponenty: zintegrowany (kultura zorientowana na wewnętrzne dzielnie się informacją w sposób sformalizowany, w obrębie jednostki strukturalnej danej instytucji, obejmująca komponenty kontroli, współużytkowania, angażowania, transparentności i integralności), proaktywny (kultura zorientowana na inicjowaną samodzielnie, zróżnicowaną i szeroką wymianę i wykorzystanie informacji) i nieformalny (kultura zorientowana na pozaoficjalny przepływ informacji). Stwierdzono również silną zależność między KI o typie zintegrowanym a poziomem satysfakcji z pracy, stylem przywództwa i oceną własnej efektywności, a także negatywną korelację między nieformalną KI a ww. wskaźnikami.

We wnioskach uznano KI za konstrukt wartościowy i przydatny przy analizie środowisk informacyjnych instytucji akademickich i ich relacji z badanymi wymiarami. Przyjęto również, że zintegrowana KI, typowa głównie dla mniejszych jednostek akademickich i wyższych szkół zawodowych, charakteryzująca się dobrze zorganizowanym wewnętrznym obiegiem informacji i jednocześnie relatywnie zamknięta na szerszą (międzynarodową) wymianę, ma największy wpływ na subiektywny dobrostan i dobrą kondycję psychiczną pracowników. Zaznaczono przy tym, że choć wyniki te mogą wydawać się kontrowersyjne (w tego typu kulturze komponenty wyszukiwania informacji i dzielenia się nimi są dość ograniczone), można na ich podstawie wnosić, że tworzenie warunków współpracy z regularnym, transparentnym i obejmującym wszystkich obiegiem informacji w danej jednostce jest istotnym źródłem zadowolenia z pracy i sposobu zarządzania instytucją.

Komentarze wyłączone.