Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bibliometryczna analiza i porównanie dwóch czasopism poświęconych bibliotekarstwu dziedzinowemu z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Bibliometryczna analiza i porównanie dwóch czasopism poświęconych bibliotekarstwu dziedzinowemu z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich została wyłączona

Szanse awansu bibliotekarzy dziedzinowych, zatrudnionych w bibliotekach wydziałów nauk ścisłych, technologii, nauk medycznych i inżynierskich (ang. STEM – Science, Technology, Engineering & Math), zależą w dużej mierze od ich aktywności naukowej, w tym liczby publikacji w czasopismach naukowych. Najpopularniejsze angielskojęzyczne tytuły poświęcone wszystkim aspektom bibliotekarstwa STEM, w tym dziedzinom takim jak nauki fizyczne, biologia, inżynieria, medycyna, nauki o zdrowiu i rolnictwo, to udostępniany na zasadach subskrypcji kwartalnik Science & Technology Libraries (STL) i wydawane również kwartalnie, na zasadach open access, Issues in Science & Technology Librarianship (ISTL). Autorzy przeanalizowali artykuły naukowe opublikowane na ich łamach w ciągu dekady (lata 2005-2014), porównując powiązane z nimi zmienne i wskaźniki bibliometryczne, i omawiając, na podstawie uzyskanych danych, podobieństwa i różnice między badanymi tytułami oraz zaobserwowane trendy publikacji.

Celem badania była ocena parametryczna obu periodyków i ich prezentacja bibliotekarzom szukającym potencjalnych miejsc publikacji. W jego ramach przejrzano każdy numer STL i ISTL wydany w wybranym okresie, eliminując z próby artykuły nierecenzowane i niemające charakteru naukowego, czyli recenzje, opinie, felietony, teksty od redakcji itp. Dalszej analizie poddano 338 prac badawczych: 163 z STL i 175 z ISTL (liczba cytowań dla każdego z czasopism wyniosła odpowiednio 3822 i 2783). Pytania badawcze postawione przez autorów dotyczyły: 1) liczby artykułów z obu czasopism w każdym kolejnym roku, 2) potencjalnych różnic dotyczących ich zakresu tematycznego, 3) informacji o autorach, w tym ich afiliacji, wzorów autorstwa i poziomu współpracy, 4) różnic w zakresie średniej liczby cytowań i rodzaju cytowanych prac, 5) czasopism cytowanych w każdej badanej publikacji, możliwego wzajemnego wpływu obu tytułów, w tym liczby cytowanych w STL artykułów z ISTL i vice versa, oraz wpływu innych czasopism spoza STEM, 6) czołowych instytucji publikujących w każdym z czasopism, 7) różnic w zakresie chronologicznego rozkładu cytowań oraz 8) odsetka cytowań z zakresu bibliologii oraz innych dyscyplin. W artykule przedstawiono dokładne wartości parametrów dla każdego typu gromadzonych danych, ich interpretację oraz charakterystykę obu periodyków i ich zawartości. Ustalono m.in., że w badanym okresie dominującą tematyką w STL była bibliometria i analiza cytowań, a w ISTL – zasoby biblioteczne. W tym ostatnim tytule opublikowano też znacznie więcej prac tworzonych wspólnie, w tym we współpracy ze studentami. Artykuły z czasopism i zasoby sieciowe to typy źródeł do których najczęściej odwoływano się w obu periodykach, w obu cytowano też podobne czasopisma z listy najwyżej notowanych tytułów bibliologicznych i informatologicznych (z tendencją do odsyłania do własnych publikacji), przy czym ich odsetek, w porównaniu do cytowań periodyków z innych dyscyplin, wyniósł 59,1% dla STL i 72,5% dla ISTL. Z danych uzyskanych z bazy Scopus wynika również, że w zakresie wskaźników takich jak łączna liczba cytowań , SNIP (Source Normalized Impact per Paper), IPP (Impact per Publication) i SJR (SCImago Journal Rank), lepsze wyniki uzyskał STL.

Komentarze wyłączone.