Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Łączenie urzędów, bibliotek i społeczności: projekt LibEGov.org

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Łączenie urzędów, bibliotek i społeczności: projekt LibEGov.org została wyłączona

Mimo stałego rozwoju usług e-administracji i wzrostu ich zakresu i złożoności, istnieje nadal duża liczba obywateli, dla których z wielu różnych względów (brak wiedzy, umiejętności, słaby dostęp do technologii sieciowych i in.) serwisy te pozostają niedostępne. Szukając możliwości realizacji swoich potrzeb w nowym, elektronicznym systemie, osoby wykluczone cyfrowo korzystają często z pomocy pośredników informacji, takich jak biblioteki i inne instytucje sektora publicznego. Również władze, w coraz większym stopniu, polegają na bibliotekach jako ośrodkach mających zapewniać mieszkańcom pierwszy punkt dostępu do e-administracji oraz odpowiednie szkolenia i wsparcie informacyjne i techniczne (por. BABIN 2008/2/129, BABIN 2010/3/183). W artykule przedstawiono wyniki badania poświęconego analizie achowań informacyjnych i ich wpływu na poziom wykorzystania sieciowych usług organów administracyjnych, identyfikacji barier w przepływie istotnych społecznie informacji oraz określeniu interakcji między placówkami bibliotecznymi i agencjami rządowymi w kontekście teorii światów informacyjnych i badań nad cyfrową integracją. Celem nadrzędnym projektu było zaprojektowanie na tej podstawie zasobu online dla bibliotekarzy świadczących dla swoich użytkowników usługi związane z e-administracją.

W tekście zaprezentowano dane z wywiadów, studiów przypadku, sondaży, badań obserwacyjnych oraz testów użyteczności i dostępności, wykorzystane do analizy potrzeb obywateli, bibliotek i administracji publicznej, oraz czynników kształtujących zachowania informacyjne na poziomie mikro (różne grupy użytkowników), mezo (instytucje pośredniczące) i makro (przepływ informacji w skali całego społeczeństwa). Przedstawiono następnie, w jaki sposób autorzy, posługując się kluczowymi pojęciami z teorii światów informacyjnych (Jaeger, Burnett, 2010), zaprojektowali i stworzyli serwis online: LibEGov.org, mający wspierać instytucje pośredniczące w obiegu informacji w Stanach Zjednoczonych i ułatwiać wzajemne kontakty między granicznymi światami. Strona ta zapewnia bibliotekarzom zasoby przydatne przy opracowywaniu strategii udostępniania serwisów e-administracji w swoich instytucjach, i narzędzia komunikacyjne służące do budowy i pogłębiania relacji między bibliotekami i agencjami rządowymi oraz pomocne w rozwoju najlepszych praktyk w tym zakresie. Identyfikuje również najważniejsze, wybrane źródła informacji urzędowej i powiązane z e-administracją serwisy.

We wnioskach z badania podkreślono rolę bibliotek jako ośrodków społecznych, przedstawiono też nowe spojrzenie na to, w jaki sposób placówki te mogą działać na rzecz poszerzania dostępu lokalnych społeczności do rządowych projektów i e-usług. Uznano również, że przyjęte założenia konceptualne oraz dobre rozumienie kwestii cyfrowej integracji, może pomóc w lepszym dopasowaniu cyfrowych serwisów do potrzeb i oczekiwań ich odbiorców, zaznaczając, że w kontekście użyteczności i wykorzystania e-administracji warto badać również inne teorie zachowań informacyjnych.

Komentarze wyłączone.