Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Immersyjne zachowania informacyjne: korzystanie z dokumentów przyszłości

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Immersyjne zachowania informacyjne: korzystanie z dokumentów przyszłości została wyłączona

Dzięki coraz większym możliwościom współczesnych technologii i specyfice sieci www (multimedialność, interaktywność, wielowątkowość, nielinearność itp.), rozwijane są obecnie nowe formy przekazywania informacji, w tym dokumenty o charakterze immersyjnym (DI), zapewniające wrażenie realności cyberprzestrzeni i pozwalające użytkownikom na zanurzenie się wirtualnej rzeczywistości. Można przyjąć, że ich pojawienie się będzie miało transformacyjny wpływ na niektóre z aspektów dostarczania informacji oraz na bibliologię i informatologię (BIN) jako dyscypliny naukowe, w artykule wskazano więc na potrzebę badania zmieniających się zachowań informacyjnych użytkowników immersyjnych materiałów i, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono charakterystykę tego typu treści oraz możliwe kierunki i narzędzia badań związanych z nimi praktyk informacyjnych.

Środowisko immersyjne uznano ze efekt rozwoju i nakładania się trzech technologicznych trendów: szybkiej ekspansji mobilnych aplikacji i wszechobecności sieciowej informacji dostępnej niezależnie od miejsca i urządzeń; 2) stopniowej przemiany technologii multimedialnych w aplikacje wielosensoryczne; 3) rosnącej popularności transmediów (zob. babin.bn.org.pl/?p=2889) i partycypacyjnych narracji. Jego pojawienie się oznacza dla BIN nową formę dokumentów do obsługi, warto więc zdaniem autorki opracować zawczasu odpowiednią strategię radzenia sobie z tego typu treściami, by uniknąć błędów związanych ze zbyt powolną adaptacją bibliotek do formatów cyfrowych, móc lepiej wykorzystać zalety DI i mieć wpływ na kierunki ich rozwoju. Kluczowym aspektem tego podejścia ma być analiza sposobów używania nowych form dokumentów i inspirowanych nimi behawioralnych nawyków, a jeśli uznać, że obszarem zainteresowania BIN powinien być cały łańcuch komunikacyjny zarejestrowanej informacji, od jej tworzenia po wykorzystywanie, wówczas jasne staje się, że środowisko immersyjne może mieć wpływ na każdy element tego łańcucha, a jego badanie, zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej (metody organizacji, pozyskiwania, gromadzenia, archiwizacji), warto zacząć na wczesnym etapie rozwoju tego typu mediów.

Opracowanie pełnego programu badawczego na tym etapie rozwoju i popularności DI jest jeszcze niemożliwe, można go jednak wzorować na badaniach dotyczących np. narzędzi rozszerzonej rzeczywistości (por. babin.bn.org.pl/?p=2201) i wszechobecnego dostępu do sieci, uwzględniając 3 aspekty analizowanych praktyk: sposoby używania ID, dopasowanie systemów immersyjnych do zakresu zasobów wykorzystywanych przez różne grupy odbiorców i pojawianie się innowacyjnych zastosowań, i nowych lub niespodziewanych aktywności i trendów. Kolejnymi istotnymi kwestiami są też wzajemne relacje między związanymi z DI zachowaniami jednostek i grup społecznych oraz możliwy wpływ masowej implementacji DI w bibliotekach na kształt i charakter ich usług. Rozpoznanie praktyk informacyjnych i oczekiwań użytkowników DI byłoby też niezmiernie ważne dla odpowiedniego planowania jak najlepszego dostępu do takich materiałów.

Komentarze wyłączone.