Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Co decydenci wiedzą o znaczeniu bibliotek szkolnych? Wyniki ewaluacji badań fokusowych

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Co decydenci wiedzą o znaczeniu bibliotek szkolnych? Wyniki ewaluacji badań fokusowych została wyłączona

Brak wiedzy na temat wpływu bibliotek szkolnych na osiągnięcia i szanse edukacyjne uczniów i troski o ich utrzymanie doprowadził w Stanach Zjednoczonych do likwidacji wielu miejsc pracy i odebrania dzieciom i młodzieży dostępu do zasobów i kształtowanych przez bibliotekarzy kompetencji informacyjnych, pozwalających na uczenie się przez całe życie (z 875 administratorów szkół ankietowanych w 49 stanach w 2011 r., 89% rozważało cięcia środków na biblioteki). Przegrane w wielu regionach batalie o ocalenie tych placówek zwróciły uwagę środowiska bibliotecznego na znaczenie kampanii mogących udowodnić władzom i radom szkolnym wartość bibliotek szkolnych, a na rynku pojawiła się duża liczna przewodników i poradników dotyczących strategii prowadzenia działań lobbystycznych i budowania wsparcia ze strony grup interesariuszy (nauczycieli, rodziców, administratorów, stowarzyszeń oświatowych i lokalnych liderów i władz). Aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania wobec szkolnych programów bibliotecznych, w Pennsylvanii powołano interdyscyplinarną grupę naukowców i profesjonalistów, która zajęła się wdrożeniem finansowanego przez IMLS, rocznego projektu pn. Supporting the Infrastructure Needs of 21st Century School Library Programs, znanego również jako Pennsylvania School Library Project, w ramach którego prowadzono w grupach docelowych badania fokusowe. Artykuł zawiera omówienie wyników ich ewaluacji oraz zebranych wniosków i rekomendacji.

Zespół projektu przedstawił prezentacje w czterech fokusowych z różnych regionów stanu, a uczestnicy (71 osób mających wpływ na kształtowanie szkolnych budżetów, programów nauczania i zarządzanie placówkami edukacyjnymi) mieli szanse zapoznać się z najnowszymi danymi badawczymi na temat sytuacji programów bibliotek szkolnych (PBS) w Pennsylvanii oraz ich wpływu na uczenie się i sukcesy szkolne uczniów. Mogli również przedstawić i przedyskutować swoje opinie na ten temat oraz sprecyzować, w trakcie procedur sprzyjających budowaniu konsensusu, które z komponentów infrastruktury PBS (wskazywano najczęściej na zasoby, personel, technologię i współpracę) są dla nich najbardziej cenne. Na podstawie formalnej, zewnętrznej ewaluacji wyników przeprowadzonych wywiadów zogniskowanych ustalono, że realizacja skierowanych do interesariuszy działań informacyjnych w sposób zorganizowany i celowy, a nie w trybie sytuacji kryzysowych, przyniosła wymierne rezultaty i pozwoliła zyskać znaczące wsparcie dla sprawy utrzymania PBS i etatów bibliotekarzy. Zaproszenie osób mogących mieć wpływ na przyszłość PBS do zapoznania się z wynikami badań w profesjonalnym i przyjaznym środowisku pozwoliło też na znaczące poszerzenie ich wiedzy i przemyślenie wartości bibliotek szkolnych oraz zmianę postaw wobec PBS, a uzyskane informacje i przekazane materiały drukowane – ułatwiły występowanie w roli rzeczników bibliotek szkolnych we własnych okręgach.

Na podstawie rezultatów ewaluacji Pennsylvania School Library Project, autorzy przedstawili też rekomendacje dotyczące strategii informacyjnych kierowanych do interesariuszy, zakładające opracowanie i udostępnienie online zestawu materiałów i narzędzi prezentacji dla różnych środowisk zainteresowanych lobbowaniem na rzecz PBS, rozszerzanie działań informacyjnych i grup docelowych, szkolenie rzeczników, koncentrację działań na decydentach politycznych i podtrzymywanie kontaktów z uczestnikami grup fokusowych i prowadzonych akcji.

Komentarze wyłączone.