Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

FRBR – dwadzieścia lat później

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania FRBR – dwadzieścia lat później została wyłączona

W artykule omówiono dokumentację modelu FRBR dla danych bibliograficznych i zadania grupy ds. opracowania FRBR sekcji katalogowania IFLA, zajmującej się określeniem zasad funkcjonalnych rekordów bibliograficznych . Przeanalizowano następnie specyfikę modelowania encja-relacja (ang. entity-relationship – ER) na trzech płaszczyznach: konceptualnej (definicja podstawowych jednostek i odniesień między nimi w domenie informacyjnej), logicznej (określenie listy atrybutów, typów wartości danych i liczebności każdego ich elementu dla projektowanej bazy danych) i fizycznej (odzwierciedlenie struktury i zawartości projektowanej bazy). Wskazano, że FRBR jako schemat bibliograficznego uniwersum jest opracowany nadal jedynie na pierwszym z tych poziomów, bez określenia dokładnych parametrów i zasad przekładalnych na algorytmy, mimo to, może on stanowić podstawę do technicznych i nietechnicznych dyskusji i można go interpretować tak, by mógł służyć potrzebom różnych środowisk.

Możliwości wykorzystania potencjału FRBR zilustrowano omawiając jego strukturę i relacje między poszczególnymi elementami oraz wpływ na rozwój nowych zasad katalogowania (RDA), a następnie – prezentując 5 różnych implementacji modelu: 1) FRBRER (entity-relation) w RDF, 2) FRBROO (object oriented) – rozszerzenie ontologii CIDOC CRM o koncepty FRBR do reprezentowania obiektów dziedzictwa kulturowego, 3) FRBRCore (FRBR entities as linked data) – pierwsza ontologia FRBR stworzona przy wykorzystaniu definicji klas i właściwości RDF, 4) <indecs> Event-Oriented Model – jednostki FRBR w modelu metadanych dla e-handlu, 5) FaBiO (FRBR-Aligned Bibliographic Ontology) dla typów dokumentów akademickich. Wg autorki, w każdym z omówionych przypadków, koncepty FRBR stanowiły punkt wyjścia do standardyzacji opisu bibliograficznego dla różnego typu społeczności a ogólny model bibliograficznego uniwersum – punkt styczności dla różnych koncepcji i punktów widzenia. Powstanie wielu różnych wariantów konceptualnego modelu i różnic w jego interpretacji dowodzi jej zdaniem uniwersalności konceptów FRBR i świadczy o tym, że kluczowymi cechami każdego standardu bibliograficznego powinny być elastyczność i rozszerzalność.

Komentarze wyłączone.