Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Współpraca między bibliotekami więziennymi a bibliotekami publicznymi we Francji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Współpraca między bibliotekami więziennymi a bibliotekami publicznymi we Francji została wyłączona

Francuskie Stowarzyszenie Biblioteczne (ABF) zorganizowało w 2016 r. w Paryżu, w Mediatece im. F. Sagan, jednodniową konferencję poświęconą współpracy bibliotek publicznych z bibliotekami i służbą więzienną. Obrady otworzył Nicolas Merle reprezentujący ministerstwo kultury i komunikacji, przedstawiając bilans ubiegłorocznej współpracy jego resortu z ministerstwem sprawiedliwości. Ministerstwo przekazało w 2015 r. do regionów 2 mln euro na ponad 450 projektów, zakładając, że biblioteki publiczne będą grały istotną rolę w edukacji i rozwoju kultury dla więźniów. Z ramienia ministerstwa sprawiedliwości głos zabrała Nathalie Faure referując wyniki badania z 2015 r. poświęconego funkcjonowaniu bibliotek w zakładach karnych.

Ankieta, którą objęto 90% bibliotek więziennych wykazała, że biblioteki publiczne są ich zasadniczym partnerem w socjalizacji więźniów i stymulowaniu ich aktywności kulturalnej. Kierunki pracy placówek kulturalnych na danym terenie są wyznaczane przez podlegające perfektom regionalne dyrekcje ds. kultury – DRAC (Direction Regionale des Affaires Culturelles), realizujące na szczeblu lokalnym wytyczne ministerstwa kultury i komunikacji. Ministerialny program „demokratyzacja kultury” przewiduje m.in. środki na zwalczanie analfabetyzmu i szerzenie kultury wśród więźniów.

Następnie przedstawiciele konkretnych bibliotek i stowarzyszeń przedstawili swoje doświadczenia w zakresie pracy z więźniami. Misję promocji kultury w zakładach karnych m.in. od 2003 r. realizuje stowarzyszenie Hors Cadre (Poza Kadrem). Pełni ono rolę interfejsu między Międzyregionalną Dyrekcją Służby Więziennej w Lille i DRAC regionu Nord-Pas-de-Calais,koordynując wspólne programy, dokonując bilansu działań i planując zadania na przyszły rok. Dzięki udanej współpracy udało się zrealizować 150 projektów.

Na ogół, prezentowane na konferencji dokonania bibliotek więziennych były efektem dobrej kooperacji między DRAC, władzami lokalnymi, bibliotekami publicznymi i więziennymi. Zawarcie odpowiednich umów ułatwiało współdziałanie placówek podległych różnym resortom. Biblioteki publiczne inicjowały poszczególne projekty, zajmowały się szkoleniem pracowników bibliotek więziennych, nadzorowały proces gromadzenia i opracowania zbiorów oraz patronowały akcjom kulturalnym. Mediateka w więzieniu w Metz zaprezentowała program literacki Biblio, obejmujący cykl audycji emitowanych przez wewnętrzną telewizję, w ramach którego więźniowie opowiadają o przeczytanych książkach, w celu zachęcenia innych do lektury – dużym powodzeniem cieszyły się m.in. prezentacje dotyczące biografii jednego ze znanych piłkarzy i książki nt. kulturystki.

W zakładzie karnym w Nantes, aby zdemistyfikować czytelnictwo i pozyskać nowych odbiorców, umieszczono książki w „Kioskach” – odpowiednio zaprojektowanych, otwartych przestrzeniach, w których mogą się swobodnie poruszać więźniowie. W ich otwarciu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, poproszono też znanych aktorów o przeczytanie fragmentów książek. ABF w Nancy zorganizowało szkolenie zawodowe dla 11 więźniów, choć musiano przezwyciężyć liczne trudności związane np. z brakiem dostępu do Internetu czy niemożnością zorganizowania staży zawodowych w instytucjach zewnętrznych. Przedsięwzięcie okazało się udane – 8 osób zdało wszystkie egzaminy, a pracownicy biblioteki publicznej poznali środowisko więzienne, co ułatwiło im kontynuację wspólnych działań. Obrady zakończono hasłem „biblioteka w więzieniu oknem na świat”. Obradujący wyrazili chęć dalszej współpracy międzyresortowej w duchu wzajemnego poszanowania.

Komentarze wyłączone.