Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Płeć a kompetencje informacyjne: analiza różnic w zakresie ewaluacji źródeł informacji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Branża, zawód i edukacja, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Płeć a kompetencje informacyjne: analiza różnic w zakresie ewaluacji źródeł informacji została wyłączona

Obecni studenci wychowali się w erze zalewu informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki, o dowolnej porze dnia i nocy, a przy ich wyszukiwaniu wybierają zwykle komercyjne wyszukiwarki, a nie tradycyjne serwisy biblioteczne. Dane pozyskiwane w środowisku sieciowym, ze źródeł o wątpliwej jakości i przy użyciu nieznanych algorytmów, są często fragmentaryczne, niezorganizowane, ograniczone pod względem zakresu i głębi, nieobiektywne lub po prostu nierzetelne.  Niejasne jest jednak, na ile młodzi użytkownicy rozumieją kwestie jakości informacji i są w stanie wychwycić ich braki i niedoskonałości, oraz czy maja kompetencje informacyjne niezbędne przy doborze odpowiednich zasobów. Niewiele uwagi poświęca się też w tym kontekście analizie wpływu czynnika takiego jak płeć, mimo że jak wskazują dotychczasowe badania, kobiety i mężczyźni posługują się Internetem w nieco odmienny sposób i mają różne preferencje dotyczące wykorzystywanych stron. Autorzy postanowili sprawdzić, czy istnieje związek między zmiennymi demograficznymi a zachowaniami informacyjnymi osób w wieku studenckim, związanymi z wyborem wiarygodnych źródeł informacji i czy zebrane ustalenia mogą pomóc przy opracowywaniu programów edukacji informacyjnej (EI) skierowanych do tej grupy wiekowej.

Opracowany przez nich sondaż miał pomóc ustalić percepcje studentów obu płci dotyczące źródeł internetowych oraz kryteria, jakimi posługują się przy ich ewaluacji. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach studentów kierunków licencjackich. Pierwsza otrzymała do wypełnienia ankiety na zajęciach z EI prowadzonych przez bibliotekarza. W drugiej znalazły się osoby z dwóch wydziałów tej samej uczelni, zaproszone do udziału w badaniu online za pośrednictwem kampanii mailowej. Łącznie, kwestionariusze zawierające 27 pytań wypełniło 386 respondentów (129 mężczyzn i 257 kobiet). Do zbadania korelacji między płcią badanych a udzielanymi odpowiedziami wykorzystano test chi-kwadrat dla wariancji. Uzyskane wyniki wskazały na istotne statystycznie różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie umiejętności informacyjnych oraz na problemy, jakie mają studenci college’ów obu płci przy ocenie zasobów informacyjnych. Ustalono m.in., że kobiety z próby były bardziej wymagające i uważne przy ewaluacji otrzymywanych wyników wyszukiwań i używały w tym celu różnych kryteriów, takich jak zrozumiałość zawartych treści, możliwość weryfikacji informacji na stronie, oceny kwalifikacji autora, aktualności i jakości publikacji. Częściej sięgały też po serwisy inne niż Google czy Ask.com, chętniej korzystały z bibliotecznych baz danych i były bardziej skłonne oceniać jakość stron na podstawie adresu URL lub szukać pomocy specjalistów. Z kolei mężczyźni byli bardziej pewni swoich umiejętności związanych z ustalaniem autorów stron i ich referencji, a także częściej przekonani o obiektywności internetowych źródeł, o wiarygodności i trafności uzyskiwanych wyników wyszukiwań oraz dokładności informacji na otrzymywanych stronach. Mieli też większe wątpliwości przy wyborze kryteriów aktualności źródeł. W związku z ustaleniem różnych podejść kobiet i mężczyzn do ewaluacji i wyboru źródeł informacji, we wnioskach zaproponowano uwzględnienie tych różnic oraz konkretnych aspektów zachowań informacyjnych zidentyfikowanych w badaniu, przy planowaniu i prowadzeniu zajęć z edukacji informacyjnej i bibliotecznej. Zaproponowano także możliwe dalsze kierunki badań dotyczących potrzeb informacyjnych rożnych grup użytkowników.

Komentarze wyłączone.