Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Edukacja informacyjna a retencja studentów: studium przypadku oceny wartości biblioteki akademickiej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Edukacja informacyjna a retencja studentów: studium przypadku oceny wartości biblioteki akademickiej została wyłączona

W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w ramach pierwszego etapu 3-letniej inicjatywy Assessment in Action: Academic Libraries and Student Success (Ocena w działaniu: biblioteki akademickie a osiągnięcia studentów), podjętej przez ACRL (Association of College and Research Libraries) – organizację zrzeszającą amerykańskich bibliotekarzy akademickich, i finansowanej ze środków uzyskanych od Instytutu Usług Muzealnych i Bibliotecznych (Institute of Museum and Library Services). Celem tego przedsięwzięcia było opracowanie i wdrożenie przez bibliotekarzy 75 instytucji z Ameryki Północnej programów badawczych analizujących wartość bibliotek szkół wyższych. Wśród nich znalazł się m.in. omówiony szczegółowo przez autorki projekt poświęcony badaniu wpływu różnego typu kursów edukacji informacyjnej (EI) (jednorazowych sesji szkoleniowych, serii zajęć na zaliczenie itp.) na poziom kompetencji informacyjnych ich uczestników oraz określeniu relacji między wynikami testów EI a sukcesami badawczymi studentów i wskaźnikami takimi jak ich retencja czy liczba osób uzyskujących dyplomy ukończenia studiów.

Projekt zakładał określenie efektów EI wśród studentów różnych kierunków i poziomów nauczania (od 1 roku programów licencjackich po studia doktoranckie) przy pomocy znormalizowanych testów wielokrotnego wyboru. W losowo dobranej próbie badawczej znalazło się 456 osób studiujących na Uniwersytecie Hofstra (uwzględniono 426 pełnych odpowiedzi). Poza punktami mającymi ocenić umiejętności EI, dystrybuowane wśród respondentów testy zawierały również pytania dotyczące doświadczeń w korzystaniu z prac naukowych, typów odbytych szkoleń bibliotecznych oraz zgody na późniejsze sprawdzenie danych dotyczących statystyk dokonywanych wypożyczeń. Trzy lata po przeprowadzeniu kwestionariuszy pozyskano od władz wydziałów dane dotyczące retencji, liczby absolwentów i średniej ocen badanych.

Na podstawie analizy wyników testów nie ustalono istotnych różnic między studentami, którzy ukończyli kursy bądź sesje szkoleniowe z zakresu EI (60% respondentów) i tymi, którzy nie brali w nich udziału, analiza regresji wykazała jednak związki między ich doświadczeniem w pisaniu prac naukowych, które wymagają korzystania z bibliotecznych źródeł, i czytaniem z książek z biblioteki w toku studiów a rezultatami testu. Studenci z zaliczeniami z zajęć EI uzyskiwali też wyższe oceny z prac pisemnych. Porównanie zmian danych w okresie 3 lat wykazało również, że poziom kompetencji informacyjnych studentów był silnie skorelowany z ich średnią ocen, a wśród osób, które pozytywnie zaliczyły test (50% respondentów), było mniej osób które przerwały naukę i więcej tych, które uzyskały dyplom. Wyniki potwierdziły więc, że umiejętności wykazania się kompetencjami uzyskanymi na zajęciach z EI mogą mieć wpływ na osiągnięcia akademickie studentów i ich przywiązanie do uczelni. Na ich podstawie wskazano również na zasadność wiązania szkoleń EI z realizacją projektów badawczych wymagających korzystania z materiałów naukowych z zasobów bibliotek. We wnioskach pokreślono potrzebę prowadzenia dalszych ewaluacji dotyczących wartości bibliotek akademickich i ich roli w utrzymaniu wysokiej retencji studentów.

Komentarze wyłączone.