Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Długoterminowa ochrona rekordów elektronicznych w Chinach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Długoterminowa ochrona rekordów elektronicznych w Chinach została wyłączona

Rekordy elektroniczne definiuje się w Chinach jako rekordy tworzone w środowisku cyfrowym, przy użyciu cyfrowych narzędzi, istniejące w formie cyfrowej, zależne przy odtwarzaniu i przetwarzaniu od cyfrowych urządzeń, i możliwe do przesyłania w sieciach komunikacyjnych. Część tych zasobów stanowią elektroniczne rekordy archiwalne (ERA), które ze względu na swoją wartość użytkową i informacyjną należy objąć długotrwałą archiwizacją. Ich wieczyste zachowanie i ochrona, wraz z możliwością udostępniania jest, na mocy chińskiej ustawy o archiwach, zadaniem różnego typu instytucji działających na poziomie prowincji i mniejszych regionów administracyjnych. W artykule przedstawiono wyniki pierwszego badania analizującego bieżący status oraz zasięg i zakres tematyczny archiwizacji ERA na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (Chin kontynentalnych).

Badanie stanowiło część większego projektu poświęconego corocznej analizie rozwoju innowacyjnych metod trwałego przechowywania treści elektronicznych i zarządzania rekordami, finansowanego przez fundusz badań naukowych dla uniwersytetów centralnych i fundusz badawczy Uniwersytetu Renmin. Jednym z celów tej inicjatywy było określenie zasad i najlepszych praktyk związanych z trwałą ochroną ERA na świecie i opracowanie wytycznych i kryteriów archiwizacji dla lokalnych instytucji. Informacje do analizy gromadzono zarówno na podstawie przeglądu piśmiennictwa, jak i badań empirycznych. Ponieważ archiwalne instytucje w Chinach zobowiązane są głownie do zachowywania rządowych dokumentów, w omawianym badaniu przegląd angielskojęzycznej i chińskiej literatury przedmiotu ograniczono do krajowych i zagranicznych działań archiwizacyjnych w sektorze publicznym. Przeprowadzono również sondaż skierowany do wszystkich chińskich instytucji archiwalnych działających na szczeblu regionalnym (31) i niższym (16) – łącznie do 47 placówek. Otrzymano 46 odpowiedzi. Tworząc ankietę, kierowano się wymogami zawartymi w referencyjnym modelu organizacji i funkcjonowania archiwów elektronicznych – OAIS (Open Archival Information System). Analizowano dokładnie 6 podstawowych funkcji archiwum wyszczególnionych w tym modelu (przyjęcie rekordów, archiwizacja, zarządzanie danymi, dostęp, administracja i planowanie długotrwałego zachowania), sprawdzając stopień ich implementacji w badanych placówkach. Zbierano również opinie respondentów nt. największych archiwizacyjnych wyzwań.

Ustalono m.in., że w skali całego kraju działaniom archiwizacyjnym brakuje systematyczności, koordynacji i znormalizowanego podejścia; ich zasięg jest tez niepełny, a ponad połowa respondentów przyjmuje rekordy elektroniczne stosując nieujednolicone i nie zapewniające trwałego zachowania mechanizmy. Za największe wyzwanie dla wieczystej archiwizacji uznano kwestie zarządzania rekordami elektronicznymi w tworzących je agencjach oraz zmianę istniejących regulacji prawnych dotyczących archiwów i stworzenie narodowej strategii obiegu cyfrowych dokumentów – od momentu ich powstania, przez transfer, po zachowanie w archiwum w formie umożliwiającej długotrwałe wykorzystywanie, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć chińskiego systemu archiwalnego.

Komentarze wyłączone.