Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: kwiecień 2012

Prawda o tabletach w szkołach i bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Prawda o tabletach w szkołach i bibliotekach została wyłączona

Cyfrowe media zmieniły znacząco sposób, w jaki dzieci i młodzież czytają, a nawet myślą o książkach, a rosnąca stopniowo popularność tabletów i czytników e-książek sprawia, że coraz więcej  amerykańskich szkół decyduje się na wprowadzanie pilotażowych programów wypożyczania tych urządzeń uczniom i wykorzystywania ich w procesie nauczania i do promocji czytelnictwa (por. babin.bn.org.pl/?p=189). Implementacja tabletów w szkołach i bibliotekach z wielu przyczyn nie jest jednak prosta i trudno na razie określić na ile realne jest ich masowe upowszechnienie w tych placówkach. W artykule omówiono największe bariery i wyzwania związane z udostępnianiem narzędzi tego typu w instytucjach edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

więcej o Prawda o tabletach w szkołach i bibliotekach

Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury została wyłączona

W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego badań empirycznych nad wykorzystaniem w szkolnictwie wyższym społecznościowych technologii służących do przeszukiwania, organizowania i wymiany informacji w Internecie (ang. social annotation tools). Narzędzia tego typu (Diigo, HyLighter, VPen, SpreadCrumbs, EDUCOSM i in.) umożliwiają przechowywanie, klasyfikowanie i udostępnianie online zbiorów ulubionych zakładek oraz własnych pisemnych adnotacji na stronach www i w dokumentach elektronicznych (komentarzy, tagów, podkreśleń, „żółtych karteczek” itp.). Pozwalają też, dzięki udostępnieniu platformy online i opcji tworzenia grup, na realizację różnych wspólnych projektów związanych głównie z pracą nad tekstem.

więcej o Edukacyjne wykorzystanie społecznych narzędzi adnotowania i zarządzania informacjami online: przegląd literatury

Biblioteka dziecięca w epoce informacji cyfrowej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteka dziecięca w epoce informacji cyfrowej została wyłączona

W artykule przedstawiono historię informatyzacji unikalnej biblioteki dziecięcej w Clamart oraz przyjęte w tym zakresie rozwiązania i osiągnięcia, w kontekście problematyki czytelnictwa dziecięcego we Francji oraz trudności i wyzwań stojących przed bibliotekami dziecięcymi w tym kraju.

więcej o Biblioteka dziecięca w epoce informacji cyfrowej

Prawo w kanadyjskich szkołach bibliotekoznawstwa i archiwistyki

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Prawo w kanadyjskich szkołach bibliotekoznawstwa i archiwistyki została wyłączona

Bibliotekarze i pracownicy sektora informacyjnego mają w swej pracy do czynienia z wieloma problemami natury prawnej, do których zaliczają się nie tylko kwestie przestrzegania praw autorskich, ale także ochrony prywatności, swobody dostępu do informacji, wolności słowa, cenzury, prawa pracy, statutowych podstaw działalności bibliotek i archiwów, czy prawnych wymogów przechowywania rekordów. Rozumienie przepisów prawa jest im niezbędne zarówno do odpowiedniego zarządzania zasobami jak i właściwej obsługi użytkowników Celem omawianego w artykule badania było sprawdzenie, czy i jakim zakresie problematyka ta jest uwzględniana w programach zajęć kanadyjskich szkół bibliotekoznawstwa i archiwistyki.

więcej o Prawo w kanadyjskich szkołach bibliotekoznawstwa i archiwistyki

Usługi biblioteczne jako teatr: wykorzystanie modelu dramaturgicznego do oceny nastawień bibliotekarzy wobec tradycyjnego i komercyjnego modelu usług

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Usługi biblioteczne jako teatr: wykorzystanie modelu dramaturgicznego do oceny nastawień bibliotekarzy wobec tradycyjnego i komercyjnego modelu usług została wyłączona

Tradycyjny, profesjonalny model świadczenia usług bibliotecznych (MP), oparty na wartościach zapisanych w kodeksach etyki zawodowej i zakładający, że zadaniem bibliotekarzy, obok zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników, jest przekazywanie wiedzy, zastępowany jest obecnie przez model charakterystyczny dla usług komercyjnych, związanych z handlem (model handlowy – MH). Dotychczasowe badania pokazały, że bibliotekarze mają do MH stosunek negatywny, postrzegają go jako obniżający ich status oraz są niechętni szkoleniom z zakresu obsługi użytkowników, prowadzonym zgodnie z komercyjnymi standardami. W artykule przedstawiono badanie, którego celem było poznanie opinii bibliotekarzy nt. świadczenia usług w obu modelach i ich gotowości do zaakceptowania MH.

więcej o Usługi biblioteczne jako teatr: wykorzystanie modelu dramaturgicznego do oceny nastawień bibliotekarzy wobec tradycyjnego i komercyjnego modelu usług

Cyfrowa młodzież, biblioteki a umiejętności wykorzystywania nowych mediów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Cyfrowa młodzież, biblioteki a umiejętności wykorzystywania nowych mediów została wyłączona

Popularność cyfrowych mediów i komunikacji online wśród młodych ludzi daje bibliotekarzom i pedagogom nowe możliwości, stwarza też jednocześnie nowe potrzeby oraz wyzwania dla edukacji bibliotecznej, rozwój rynku zasobów elektronicznych nie idzie bowiem w parze ze zmniejszaniem się nierówności w dostępie do cyfrowych źródeł, narzędzi i umiejętności. W artykule przedyskutowano wyniki amerykańskiego projektu badawczego Digital Youth Project, poświęconego tzw. cyfrowej młodzieży oraz wpływowi wykorzystywanych przez nią nowych narzędzi komunikacyjnych na uczenie się i relacje społeczne. Przedstawiono również innowacyjny program biblioteczny – YouMedia jako model działań na rzecz edukacji informacyjnej cyfrowego pokolenia, a także wnioski, jakie powinny wyciągnąć z tych projektów biblioteki i szkoły bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

więcej o Cyfrowa młodzież, biblioteki a umiejętności wykorzystywania nowych mediów

Usługi belgradzkich bibliotek publicznych dla seniorów: historia sukcesu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Usługi belgradzkich bibliotek publicznych dla seniorów: historia sukcesu została wyłączona

Biblioteka Miasta Belgrad (BMB) to największy system biblioteczny w południowo-wschodniej Europie (obsługa ponad 70 lokalizacji w mieście, nadzór nad 13 bibliotekami miejskimi i ich filiami). Instytucja ta prowadzi od lat starania by dotrzeć do jak szerszego grona użytkowników, w tym środowisk marginalizowanych. W 2009 r. zrealizowano z jej inicjatywy badanie mające na celu identyfikację grup niekorzystających z sieci bibliotecznej, opracowanie strategii pozwalającej na przyciągnięcie największej z nich do bibliotek i rozwój usług dostosowanych do jej potrzeb.

więcej o Usługi belgradzkich bibliotek publicznych dla seniorów: historia sukcesu

Przegląd literatury nt. zarządzania zasobami i kształtowania zbiorów: lata 2004-2008

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Przegląd literatury nt. zarządzania zasobami i kształtowania zbiorów: lata 2004-2008 została wyłączona

Dokonując omówienia wybranej literatury nt. kształtowania zbiorów i zarządzania różnymi typami zasobów bibliotecznych, autorki skupiły się na anglojęzycznych publikacjach z lat 2004-2008, pochodzących z czołowych czasopism dziedzinowych (Collection Management, Collection Biulding, Library Resources & Technical Services) oraz z wydanych w tym okresie książek, artykułów naukowych, raportów i prac badawczych, zidentyfikowanych na podstawie wyszukiwań w bazie LISA. Uwzględniono wyłącznie teksty dotyczące bibliotek akademickich z Ameryki Północnej.

więcej o Przegląd literatury nt. zarządzania zasobami i kształtowania zbiorów: lata 2004-2008

Ewolucja interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i nauki o informacji: porównanie trzech metod bibliometrycznych

Autor: Krzysztof S. Nowiński,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Relacje z innymi dziedzinami

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Ewolucja interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i nauki o informacji: porównanie trzech metod bibliometrycznych została wyłączona

Przedstawiono wyniki badań bibliometrycznych nad interdyscyplinarnością publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN). Autorzy rozumieją pod pojęciem interdyscyplinarności wykorzystanie w pracy naukowej wiedzy, metodologii i narzędzi spoza głównej dziedziny pracy oraz bezpośrednią współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki zauważalne w analizie bibliometrycznej jako: 1) cytowanie prac z innych dziedzin; 2) cytowanie tej samej publikacji przez publikacje z różnych dziedzin; 3) współautorów jednej publikacji afiliowanych przy instytucjach naukowych z różnych dziedzin.

więcej o Ewolucja interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i nauki o informacji: porównanie trzech metod bibliometrycznych

Polityczny charakter cyfrowego dziedzictwa kulturowego

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Polityczny charakter cyfrowego dziedzictwa kulturowego została wyłączona

Instytucje kultury – muzea, archiwa, biblioteki – prezentują określona linię cywilizacyjną i polityczną, realizowaną przez dobór obiektów i dokumentów, sposób ich prezentacji, ekspozycji, opracowania i udostępniania. Proponują pewną interpretację dziedzictwa kulturowego, powszechnie traktowaną, niejako a priori, jako jedyną, słuszną i naukową. Odbiorcy ich oferty traktowani są wyłącznie jako klienci, osoby nauczane i kształtowane w ramach wartości dominującej kultury, bowiem zarządzający placówkami kultury, naukowcy i specjaliści zostali uformowani intelektualnie na uczelniach również funkcjonujących w ramach podobnych wartości kulturowych. Nowe technologie, sposoby komunikacji i digitalizacja zbiorów pozwalają na zmianę tej sytuacji.

więcej o Polityczny charakter cyfrowego dziedzictwa kulturowego