Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Outsourcing IT w sektorze publicznym a usługi e-administracji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Outsourcing IT w sektorze publicznym a usługi e-administracji została wyłączona

Outsourcing IT (technologii informacyjnych) stał się popularną strategią zarządzania dla wszystkich typów organizacji, jest także praktyką stosowaną coraz częściej w sektorze publicznym. W ciągu ostatniej dekady, liczba przypadków przekazywania innym podmiotom obsługi infrastruktury IT znacząco wzrosła, zwłaszcza w dziedzinie usług e-administracji, realizacja wielu takich projektów wiązała się jednak z dużymi wyzwaniami, a część z nich zakończyła się porażką, być może ze względu na zbyt sztywne wzorowanie się na zasadach stosowanych w sektorze prywatnym. Ponieważ liczba badań poświęconych analizie specyfiki takich przedsięwzięć w instytucjach samorządowych i jednostkach budżetowych jest nadal stosunkowo mała, autorzy postanowili zidentyfikować czynniki mogące decydować o powodzeniu outsourcingu IT w takim środowisku i porównać uzyskane wyniki z materiałem empirycznym dotyczącym wdrażania tej koncepcji biznesowej w prywatnych przedsiębiorstwach.

Dokonali w tym celu przeglądu literatury przedmiotu, ustalając 13 często wymienianych w opracowaniach wskaźników, mogących mieć wpływ na sukces outsourcingu IT w sektorze prywatnym i klasyfikując je w 4 kategoriach: 1) środowiska organizacyjnego (rozmiar organizacji, rozmiar działu IT, rola IT w osiąganiu celów organizacji, nastawienie zarządu wobec roli IT), 2) cech umowy / projektu (wysokość budżetu, złożoność projektu, częstotliwość spotkań monitorujących stan realizacji prac), 3) zarządzania zasobami ludzkimi (liczba pracowników zaangażowanych w projekt, w tym czas pracy liczony w osobo-miesiącach, w relacji do całkowitego budżetu i do czasu trwania projektu), 4) zarządzania projektem (jakość relacji między organizacją i dostawcą, metody rozwoju systemu: tradycyjna bądź prototypowa, transfer wiedzy). Przeanalizowali następnie 178 projektów outsourcingu IT dla e-administracji zainicjowanych w Korei Południowej, na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, w ciągu ostatnich 7 lat (w tym projekty związane z rozwojem aplikacji do wykorzystania w obrębie organizacji i poza organizacją oraz projektowaniem sieciowych usług informacyjnych dla obywateli i firm). Koreę jako obszar badań wybrano ze względu na wysoki poziom implementacji IT w administracji publicznej (w 2012 r. państwo to zajęło pierwsze miejsce na liście globalnych liderów e-administracji, sporządzonej przez ONZ).

Dane do analizy zebrano przy pomocy zawierającej 20 pytań ankiety, przetłumaczonej na język koreański oraz zweryfikowanej przez panel ekspertów. Rozesłano ją drogą elektroniczną do 300 menedżerów IT, zebrano 178 odpowiedzi (stopa zwrotu: 59,33%) z 56 różnych organizacji (w tym urzędów centralnych, lokalnych samorządów i finansowanych przez władze instytutów badawczych). Średnia wartość badanych kontraktów wyniosła 1,48 mln USD, średni czas trwania – 9,15 miesięcy. Zebrane informacje analizowano przy pomocy różnych technik statystycznych (analiza regresji, korelacji, ANOVA, rozkład chi kwadrat, test t-Studenta).

Ustalono m.in., że znaczący pozytywny wpływ na powodzenie outsourcingu IT w sektorze publicznym mają czynniki takie jak: znaczenie działu IT w organizacji, rozmiar (budżet) i złożoność projektu, częste spotkania między stronami projektu, wykorzystywanie prototypowania jako metody rozwoju oprogramowania, jakość partnerstwa, zaufanie i transfer wiedzy między dostawcą a organizacją. Nie potwierdzono natomiast wpływu w tym zakresie czynników takich jak rozmiar organizacji, czas trwania projektu oraz wskaźników używanych zwykle w świecie biznesu przy zarządzaniu zasobami ludzkimi (osobo-miesiące, koszt na osobę itp.), zwłaszcza w przypadku projektów krótkoterminowych. W zakończeniu przedyskutowano różnice między uzyskanymi wynikami, a rezultatami badań prowadzonych w sektorze prywatnym. Przedstawiono także zalecenia dla kadry kierowniczej IT, sformułowane na podstawie doświadczeń koreańskich instytucji publicznych i dotyczące wyboru dostawców, zarządzania projektem i partnerstw, zastrzegając jednocześnie, że przy ich wykorzystywaniu należy uwzględnić lokalne uwarunkowania (Korea jest państwem mocno scentralizowanym, w którym większość projektów e-administracji inicjowana jest na poziomie centralnym).

Komentarze wyłączone.