Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: sierpień 2011

Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi użytkowników bibliotek szkolnych w środowisku elektronicznym

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi użytkowników bibliotek szkolnych w środowisku elektronicznym została wyłączona

Do niedawna, automatyzacja bibliotek szkolnych w Rosji zazwyczaj ograniczała się do prowadzenia elektronicznego katalogu i mediateki. Obecnie, w związku z rosnącą rolą cyfrowych zasobów informacyjnych, działalność tych placówek opiera się coraz częściej na szkolnych bibliotekach elektronicznych (SzBE), postrzeganych nie tylko jako miejsce udostępniające e-dokumenty, ale też umożliwiające za pośrednictwem Internetu, lub przy wykorzystaniu sieci lokalnej, dostęp do wielu różnorodnych usług i baz danych.

więcej o Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi użytkowników bibliotek szkolnych w środowisku elektronicznym

Rynek książek publikowanych poza tradycyjnym trybem wydawniczym w Stanach Zjednoczonych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Źródła informacji, Księgarstwo, Wydawcy

Tagi: , , , , , ,

1 komentarz

Ze statystyk monitorującej rynek wydawniczy firmy Bowker za rok 2010 (baza Books in Print) wynika, że liczba tytułów książek wydanych w Stanach Zjednoczonych w sposób nietradycyjny, przez wydawców działających w Internecie (głównie firmy drukujące na żądanie i oferujące reprinty książek z domeny publicznej, samodzielnie publikujący autorzy i niezależne, niszowe wydawnictwa), przekroczyła 8-krotnie produkcję dużych sieci i domów wydawniczych. Dane te nie uwzględniają wszystkich tytułów oferowanych poza tradycyjnym trybem wydawniczym, w tym pozycji bez nadanych numerów ISBN i tych publikowanych samodzielnie do sprzedaży jako e-booki za pośrednictwem serwisu Kindle Direct Publishing, faktyczna liczba opublikowanych w ubiegłym roku w alternatywny sposób książek może więc przekraczać znacznie tę podaną przez Bowker (2 776 260 tytułów).

więcej o Rynek książek publikowanych poza tradycyjnym trybem wydawniczym w Stanach Zjednoczonych

Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej została wyłączona

Zreferowano powstanie i rozwój inicjatywy Wydziału Nauki o Informacji Uniwersytetu Curtin (Australia), mającej na celu stworzenie sieci online pn. RIC – Researching the Information Commons, skupiającej naukowców zainteresowanych badaniem różnych aspektów tzw. wspólnot informacyjnych (information commons) (IC), rozumianych nie tylko jako tworzone w bibliotekach na całym świecie, publicznie dostępne centra zintegrowanych usług i przestrzeni informacyjno-edukacyjnych (zob. BABIN 2010/1/46, BABIN 2010/3/185), ale także w szerszym ujęciu – problematyki wspólnego wykorzystywania i zarządzania dobrami publicznymi (w tym dobrami kultury i dorobkiem naukowym i intelektualnym) oraz wartości współpracy w tym zakresie. Dla potrzeb tej społeczności badawczej uruchomiono stronę internetową RIC: infocommons.curtin.edu.au

więcej o Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej

Genealogia akademicka jako wskaźnik interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Relacje z innymi dziedzinami

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Genealogia akademicka jako wskaźnik interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i informacji naukowej została wyłączona

W art. dokonano przeglądu literatury nt. badań poświęconych interdyscyplinarności, w tym kwestiom interdyscyplinarnego i wielodyscyplinarnego charakteru bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) (zob. BABIN 2008/3/200).  Zaproponowano następnie i zbadano możliwości wykorzystania sieci akademickich genealogii, czyli kognitywnych powiązań między naukowcami w danych społecznościach akademickich, jako wskaźnika interdyscyplinarności. Starano się w szczególności znaleźć dowody na potwierdzenie wpływu specjalizacji dziedzinowej promotorów i opiekunów rozpraw doktorskich z BIN (uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady) na treść tych prac; próbowano też ustalić zmiany dotyczące ich zaplecza naukowego (typ macierzystej instytucji, kraj pochodzenia, dyscypliny, w jakich mentorzy legitymowali się najwyższym stopniem naukowym) następujące wraz z rozwojem BIN w ciągu ostatnich 80 lat.

więcej o Genealogia akademicka jako wskaźnik interdyscyplinarności bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach została wyłączona

W artykule przedstawiono wyniki badania nad czytelnictwem osób po 15 roku życia przeprowadzonego w czerwcu 2010 na reprezentatywnej próbie 1550 respondentów z 225 miejscowości na terenie całych Czech. Do celów porównawczych przywołano też niektóre wyniki badania z 2007 r.  (zob. BABIN 2009/1/25BABIN 2009/3/172).

więcej o Czytelnictwo osób dorosłych w Czechach

Wolne dane biblioteczne?

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wolne dane biblioteczne? została wyłączona

Na 7 konferencji sygnatariuszy Deklaracji Berlińskiej w Paryżu w 2009 r., promującej idee wolnego, elektronicznego dostępu do informacji, kwestii swobodnego wykorzystywania metadanych i rekordów katalogowych nadano taki sam priorytet jak literaturze akademickiej. Otwarty model reprezentacji danych w Internecie jest też propagowany przez bibliotecznych członków Konsorcjum W3C i powołany specjalnie w tym celu zespół Library Linked Data Incubator Group. Mimo że materiały biblioteczne są opracowywane i katalogowane przez organizacje sektora publicznego, a bibliotekarze są jednym z aktywniejszych środowisk promujących idee open access, opisy bibliograficzne nie są jednak dostępne dla wszystkich bezpłatnie i bez ograniczeń.

więcej o Wolne dane biblioteczne?

Mapowanie wiedzy ujętej w bibliotecznych systemach klasyfikacyjnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Mapowanie wiedzy ujętej w bibliotecznych systemach klasyfikacyjnych została wyłączona

Strukturyzacja ludzkiej wiedzy dostępnej w domenie uniwersalnej (pod pojęciem tym autorzy rozumieją cały zbiór dokumentów tekstowych przechowywanych w różnego typu bibliotekach na całym świecie) jest konieczna, by umożliwić skuteczne wyszukiwanie zachowanych treści dzięki zapewnieniu do nich logicznych punktów dostępu oraz ułatwić lepsze rozumienie organizacji dziedzin wiedzy i relacji między ich głównymi częściami. Niezmiernie istotne jest, by modele i struktury wiedzy wykorzystywane m.in. w muzeach, bibliotekach, dostępne w książkach czy w internecie i kształtujące w dużym stopniu kognitywne mapy człowieka, były kompletne i systematyczne. W artykule przedstawiono wyniki badania mającego sprawdzić, na ile kryteria te spełniają 3 główne biblioteczne klasyfikacje: UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna), KDD (Klasyfikacja Dziesiętna Deweya) i KBK (Klasyfikacja Biblioteki Kongresu).

więcej o Mapowanie wiedzy ujętej w bibliotecznych systemach klasyfikacyjnych

Edukacja w zakresie zarządzania i dzielenia się cyfrowymi informacjami: nowa rola bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Edukacja w zakresie zarządzania i dzielenia się cyfrowymi informacjami: nowa rola bibliotek publicznych została wyłączona

W związku z powszechną niemal dostępnością nośników elektronicznych o dużej pojemności, coraz więcej osób zaczyna tworzyć i gromadzić dużą liczbę cyfrowych treści na własny użytek, często związanych z rodzinną, czy lokalną historią. Niski poziom wiedzy nt. zasad przechowywania i zabezpieczania zasobów elektronicznych oraz ciągle zmieniające się oprogramowanie i sprzęt komputerowy zwiększają ryzyko utraty cennych danych i cyfrowych reprezentacji własnych wspomnień. Z badań dotyczących zarządzania osobistymi informacjami wynika, że chociaż większość osób zapisuje i kopiuje swoje pliki, niewiele z nich tworzy archiwa w tradycyjnym znaczeniu tego słowa i zna efektywne zasady ich organizacji i długotrwałego zachowania. Wg autorek, biblioteki publiczne i inne organizacje o podobnej misji mogą być doskonałym źródłem informacji na temat metod archiwizacji prywatnych zbiorów i dzielenia się nimi z innymi użytkownikami, warto też by aktywnie działały na rzecz zachęcania użytkowników do dzielenia się swoimi zbiorami i współtworzenia publicznie dostępnych cyfrowych zasobów dokumentujących życie swoich społeczności oraz prowadziły programy edukacyjne w tym zakresie.

 

więcej o Edukacja w zakresie zarządzania i dzielenia się cyfrowymi informacjami: nowa rola bibliotek publicznych

E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie została wyłączona

Nauczanie prowadzone z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu staje się obecnie częścią oferty coraz większej części uczelni wyższych na całym świecie. Celem omawianego w artykule badania było określenie zakresu wykorzystania e-learningu (EL) na wydziałach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) i zidentyfikowanie globalnych tendencji związanych z implementacją EL w programach studiów bibliotekoznawczych. Autorzy przeanalizowali w tym celu zawartość dostępnych w języku angielskim stron domowych 370 programów BIN z Afryki, Azji, Europy, Ameryki i Oceanii.

więcej o E-learning w szkołach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na świecie