Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bibliotekarze poza bibliotekami: badanie absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pracujących w innych zawodach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz

Liczba wakatów na tradycyjnych stanowiskach bibliotecznych w Ameryce Północnej stale się zmniejsza, absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) mają więc coraz mniejsze szanse na znalezienie pracy w zawodzie. Jednocześnie, współczesna gospodarka informacyjna zapewnia im nowe perspektywy zatrudnienia, szkoły BIN reklamują się więc coraz częściej jako miejsca, które pomagają studentom w zdobyciu uniwersalnych, ponad-dziedzinowych kompetencji (ang. transferable skills) przydatnych w różnych kontekstach i sektorach. Aby sprawdzić możliwości rozwoju zawodowego przyszłych i obecnych bibliotekoznawców, bibliologów i specjalistów informacyjnych, autorka postanowiła przeanalizować doświadczenia zawodowe absolwentów BIN ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, pracujących poza bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej.

W szczególności, interesowało ją określenie typów ról pełnionych przez tę grupę, pożądanych ścieżek kariery i działań związanych z jej planowaniem, typów umiejętności, które pozwoliły badanym na przejście na obecnie zajmowane pozycje, oraz metod rozwoju transferowych kompetencji, niezbędnych do socjalizacji w nowych środowiskach pracy. W projekcie wykorzystano klasyczną metodologię teorii ugruntowanej, bazującej na założeniu, że rzeczywistość społeczna rozumiana jest najlepiej przez zaangażowanych w nią autorów, materiał badawczy należy więc zbierać „w terenie”, bez przyjętych wcześniej założeń teoretycznych, stale porównując i analizując gromadzone dane i ustalając na tej podstawie kategorie teoretyczne i kluczowe zmienne. W próbie badawczej dobranej w sposób nieprobabilistyczny znalazło się 20 osób legitymujących się dyplomem magisterskim BIN i zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Badani zajmowali się m.in. zarządzaniem informacją, analizą polityczną, rozwojem taksonomii i narzędzi wyszukiwawczych, rozwojem i sprzedażą bibliotecznego oprogramowania, pracą w roli niezależnych konsultantów oraz przedsiębiorców z branży informacyjnej. Przy gromadzeniu danych do analizy posłużono się techniką częściowo ustrukturyzowanych wywiadów.

Ustalono, że wszyscy uczestnicy pracowali na stanowiskach, na których przynajmniej w części wykorzystywali kwalifikacje zdobyte w czasie studiów BIN i (w niektórych przypadkach) wcześniejszej pracy w bibliotece, a większość wykonywanych przez nich zadań związana była z technologiami informacyjnymi (ich opracowywaniem, implementacją lub dostarczaniem) lub pracą badawczą online. Wśród najwyżej cenionych przez siebie kompetencji wyniesionych ze szkół BIN respondenci wymieniali umiejętność organizacji i wyszukiwania informacji oraz identyfikacji potrzeb informacyjnych, a także wiedzę na temat sposobów strukturyzowania informacji w bazach danych i w sieci www. Do tych, którym w programach BIN nie poświęcono wystarczającej uwagi, a niezmiernie przydatnych w pracy zaliczono kompetencje menedżerskie, związane z zarządzaniem personelem, budżetami i public relations, a także miękkie umiejętności przydatne przy kontaktach i negocjacjach z zarządami i kierownictwem działaniach wspierających i promocyjnych, prowadzonych w imieniu własnej organizacji. Przygotowanie do pełnienia poza bibliotecznych funkcji badani zdobywali w dużym stopniu w nowych miejscach pracy, a stałe, samodzielne dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji (m.in. przez zdobywanie dodatkowych stopni naukowych i certyfikatów, uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, szukanie mentorów, czytanie fachowej literatury i angażowanie się w w miejscu zatrudnienia w nowe projekty, związane z wykorzystywaniem nowych procesów i technologii) postrzegano jako kluczową strategię gwarantującą sukces zawodowy i konkurencyjność na rynku pracy, a także jako aspekt pracy wspierający motywację. Okazało się też, że żaden z respondentów nie planował swojej ścieżki kariery w taki sposób, w jaki przebiegała, a dla większości głównymi siłami napędowymi jej rozwoju były: otwartość na nowe możliwości, elastyczność i korzystanie z nadarzających się okazji. Do czynników, które zadecydowały o wyborze pracy na stanowiskach niebibliotecznych zaliczano także wpływ rodziny oraz czynniki finansowe.

Wg autorki, zrozumienie dlaczego absolwenci BIN wybierają lub odrzucają wykonywanie tradycyjnych funkcji bibliotecznych i jakimi kryteriami kierują się przy poszukiwaniu pracy może pomóc bibliotekom w opracowywaniu skutecznych strategii rekrutacyjnych i retencji personelu. Wyniki badania mogą być jej zdaniem przydatne dla kadry naukowej i administracji szkół BIN chcących rozwijać programy nauczania wspierające różne możliwości kariery zawodowej oraz promować je szerszej grupie potencjalnych odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>