Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wpływ płci na badania naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej : studium przypadku The Electronic Library

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ płci na badania naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej : studium przypadku The Electronic Library została wyłączona

W artykule omówiono wzory produktywności naukowej kobiet i mężczyzn w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) oraz wpływ czynnika płci na obecność w tej dyscyplinie. Jako korpus tekstowy wykorzystano artykuły opublikowane w renomowanym, indeksowanym w bazach ISI i SCOPUS czasopiśmie The Electronic Library (EL) w latach 2005-2014, analizując je pod kątem autorstwa. Oddziaływanie badanego wskaźnika szacowano w odniesieniu do poziomu pracy indywidualnej i bazującej na współpracy, jakości w kategoriach cytowalności i liczby cytowań oraz otrzymywania grantów badawczych.

We wstępie, autorzy omawiają pokrótce dotychczasowe badania poświęcone badaniu statusu kobiet w środowisku naukowym, barier utrudniających im rozwój kariery akademickiej oraz czynników mogących wpływać na nierówne traktowanie płci w szkolnictwie wyższym. Przybliżają także piśmiennictwo na temat produktywności naukowej kobiet i mężczyzn, ich szans na dofinansowanie badań i recepcji działalności badawczej. Prezentują następnie wyniki dokonanego przez siebie przeglądu, mającego ustalić także poziom różnorodności w BIN, w kontekście płci oraz relacje między produktywnością autorów a ich zaangażowaniem zawodowym z tej perspektywy. Status zawodowy publikujących pogrupowano w kategoriach: wykładowców, specjalistów pracujących w instytucjach bibliotecznych i informacyjnych, naukowców i innych (autorów, których pozycji zawodowej nie udało się określić).

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono m.in. relatywnie niską partycypację kobiet w działalności naukowej (łącznie, między 2005 a 2014 r. w EL publikowało 1144 autorów, w tym 678 mężczyzn i 466 kobiet) oraz coroczny spadek liczby publikujących w EL kobiet i wzrost udziału autorów płci męskiej w ciągu badanej dekady. Mężczyźni okazali się też bardziej produktywni jako wykładowcy, a kobiety – jako osoby pracujące na stanowiskach bibliotecznych bądź w trakcie realizacji prac badawczych / dyplomowych. Wykazano również spadek liczby artykułów tworzonych indywidualnie i wzrost produktywności w modelu współpracy w różnych kombinacjach płci, choć bardziej znaczący okazał się w parach lub zespołach mieszanych. Nie zauważono natomiast znaczących różnic w zakresie liczby krajowych lub międzynarodowych publikacji opracowywanych w różnych, bazujących na współpracy modelach autorstwa, oraz liczby cytowanych i niecytowanych prac produkowanych w różnych wzorcach działalności badawczej i publicystycznej. Nie zanotowano też żadnych rozbieżności w odniesieniu do liczby męskich i żeńskich autorów artykułów tworzonych w mieszanych zespołach. Prace sponsorowane grantami powstawały częściej w grupach składających się z mężczyzn i kobiet lub samych mężczyzn. Liczba cytowań badanych publikacji okazała się niezależna od wzorów autorstwa w kontekście płci. W posumowaniu wskazano na potrzebę rozszerzenia badań dotyczących autorów publikacji naukowych na inne czasopisma bibliologiczne i informatologiczne.

Komentarze wyłączone.