Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy: studium przypadku

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy: studium przypadku została wyłączona

Realizacja programów rozwoju zawodowego, wprowadzanych w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników, wspierania rozwoju ich kariery zawodowej i poprawy jakości usług bibliotecznych, jest stałą i unormowaną, ale niezbyt dobrze udokumentowaną praktyką bibliotek szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych. Aby przybliżyć metody i procedury tworzenia efektywnych programów szkolenia pracowników i wspierania ich awansu, z wykorzystaniem zróżnicowanej tematyki i formatów nauczania oraz metod oceny potrzeb szkoleniowych pracowników i skuteczności realizowanych projektów edukacyjnych, w artykule omówiono misję, zadania i wieloletnią działalność komisji rozwoju zawodowego bibliotek Central Michigan University (CMU).

W badaniu wykorzystano dokumentację działalności tej jednostki, prowadzonej od 2011 r. Przeanalizowano ją, by ustalić wzory rozwoju trwałych, dynamicznych i przynoszących zakładane wyniki strategii oraz wykorzystania sondaży jako narzędzi umożliwiających trafną identyfikację potrzeb personelu i ewaluację efektów prowadzonych działań. W badanym okresie komisja opracowała wdrożyła z powodzeniem 6 programów tematycznych związanych z: informowaniem na bieżąco o programach i przebiegu konferencji bibliotekoznawczych, szkoleniami z zakresu nowych technologii i aplikacji, współpracą między biblioteką a uczelnią i uaktualnianiem wiedzy bibliotekarzy nt. inicjatyw i działań realizowanych przez CMU, wymianą doświadczeń z innymi bibliotekami (wykłady i zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości), relacjami interpersonalnymi i metodami efektywnej komunikacji oraz zarządzaniem personelem i indywidualnymi ścieżkami kariery. Były one realizowane w ramach organizowanych co miesiąc jednogodzinnych wykładów, corocznych, 3-godzinnych sesji, nieformalnych, składkowych przyjęć, zwoływanych na zakończenie każdego roku i rozsyłanych co 2 miesiące elektronicznych biuletynów informacyjnych.

Każdy program mający kształtować i rozwijać wiedzę i umiejętności personelu, jest starannie planowany i na bieżąco ulepszany, tak by zapewnić wysoki poziom wszystkich organizowanych wydarzeń i utrzymać zainteresowanie uczestników. W celach ewaluacyjnych, w bibliotekach CMU opracowano i wykorzystuje się do różnych celów 2 typy sondaży: ankiety oceny potrzeb i kwestionariusze uzupełniające, przeprowadzane po zakończeniu każdego programu by zebrać opinie pracowników na temat jego użyteczności. Zarówno wysoka frekwencja na wszystkich szkoleniach i wydarzeniach towarzyszących, jak i dobre wyniki prowadzonych ewaluacji wskazują, że maja one dużą wartość dla rozwoju zawodowego bibliotekarzy CMU, dowodzą też wg autorki znaczenia takich działań dla poprawy konkurencyjności bibliotecznych usług, usprawnienia międzywydziałowej komunikacji, wzmocnienia motywacji personelu i podnoszenia jego kwalifikacji.

Komentarze wyłączone.