Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: informacja w społeczeństwie

Przejmowanie miasta: nowe media i udział obywateli w miejskich projektach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Przejmowanie miasta: nowe media i udział obywateli w miejskich projektach została wyłączona

Życie współczesnych ludzi w dużych metropoliach kształtowane jest w coraz większym stopniu przez cyfrowe rozwiązania określane mianem „inteligentnych” (karty elektroniczne, smartfony, systemy informatyczne i komunikacyjne, sieci nadzoru itp.), w coraz bardziej nierozerwalny sposób powiązane z fizyczną tkanką miejską oraz życiem społecznym i prywatnym mieszkańców. Coraz większe zainteresowanie społeczności naukowej, przemysłu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i planistów wzbudza też termin „inteligentne miasto” (ang. smart city), który stał się nieodzownym stałym elementem debat politycznych dotyczących wykorzystywania potencjału nowych technologii i mediów oraz kapitału ludzkiego w celu efektywniejszego zarządzania miejską infrastrukturą i dostępnymi zasobami oraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Hasło smart city służy głównie do opisu i promocji innowacyjnych technologii usprawniających świadczenie usług infrastrukturalnych i wspierających personalizację życia w mieście na poziomie przestrzennym, społecznym i mentalnym. Autorzy proponują alternatywne spojrzenie na rolę nowych mediów w miejskiej rzeczywistości przez pryzmat koncepcji „własności”, analizując, jak dzięki cyfrowej kulturze obywatele mogą angażować się w sprawy społeczne i kolektywnie działać na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i współtworzenia wyglądu i funkcjonalności miasta.

więcej o Przejmowanie miasta: nowe media i udział obywateli w miejskich projektach

Ekonomika komunikacji naukowej w okresie przemian: modele finansowania otwartego dostępu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Ekonomika komunikacji naukowej w okresie przemian: modele finansowania otwartego dostępu została wyłączona

W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, omówiono wady i ograniczenia obecnego systemu produkcji i finansowania czasopism naukowych oraz bariery dla rozwoju modelu open access związane m.in. z uzależnieniem oceny wpływu prac naukowych od wskaźnika siły oddziaływania (IF: impact factor) ustalanego na podstawie indeksu koncernu wydawniczego Thomson Reuters. Przedyskutowano też szanse przejścia środowiska naukowego na publikowanie w otwartym dostępie i możliwe mechanizmy finansowania takiego modelu; przedstawiono także analizy i dane ekonomiczne w skali makro ilustrujące kluczowe czynniki, od których może zależeć sukces takiej transformacji oraz związane z nią, potencjalne oszczędności i korzyści dla bibliotek.

więcej o Ekonomika komunikacji naukowej w okresie przemian: modele finansowania otwartego dostępu

Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej została wyłączona

Zreferowano powstanie i rozwój inicjatywy Wydziału Nauki o Informacji Uniwersytetu Curtin (Australia), mającej na celu stworzenie sieci online pn. RIC – Researching the Information Commons, skupiającej naukowców zainteresowanych badaniem różnych aspektów tzw. wspólnot informacyjnych (information commons) (IC), rozumianych nie tylko jako tworzone w bibliotekach na całym świecie, publicznie dostępne centra zintegrowanych usług i przestrzeni informacyjno-edukacyjnych (zob. BABIN 2010/1/46, BABIN 2010/3/185), ale także w szerszym ujęciu – problematyki wspólnego wykorzystywania i zarządzania dobrami publicznymi (w tym dobrami kultury i dorobkiem naukowym i intelektualnym) oraz wartości współpracy w tym zakresie. Dla potrzeb tej społeczności badawczej uruchomiono stronę internetową RIC: infocommons.curtin.edu.au

więcej o Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej

Teoremat Rawlsa-Tawneya a podział cyfrowy w postindustrialnym społeczeństwie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Teoremat Rawlsa-Tawneya a podział cyfrowy w postindustrialnym społeczeństwie została wyłączona

Podział cyfrowy (PC) jest przedmiotem nieustannego zainteresowania zarówno kręgów rządzących jak i środowiska akademickiego, co obrazuje liczba artykułów, rozpraw naukowych, oficjalnych raportów, międzynarodowych kongresów i szczytów poświęconych temu zjawisku.

więcej o Teoremat Rawlsa-Tawneya a podział cyfrowy w postindustrialnym społeczeństwie